در جستجوی راهی برای بازیابی مفاهیم فرهنگ، هنر و طبیعت، معنای هر یک را در دیگری یافتیم؛ و معنای انسان پویا را در گام نهادن بر مارپیچی که پلکان آن _هرچند بینهایت_ جز بر سه اَخشیج فرهنگ، هنر، طبیعت استوار نیست.

 

 

 

از این رو باور هنداژمون بر آن است که اگر هدف، رشد انسان بر میزان راستی و درستی باشد، می بایست با نورافکنی بر پیکره‌ی این پلکان، شفاف‌ترین معنای صعود را درونی هر فرد کرد. بنابراین رویدادها و برنامه های این گروه، به گونه ای هنداژمون می شوند که این امر صورت پذیرد.