شبهای بخارا در شیراز مناسبتی برای بزرگداشت مهربان علی دهباشی و به پاس بیش از ۱۲۰ شماره نشریه بخارا توسط هنداژمون برگزار شد.