پسین سبز شیراز

در سرزمینی پا نهاده ایم که خاکش خانه ابر است و آسمان ش خانه ی ارغوان

و در این راه بینهایت

ما وامداریم به رگهای سبز زمین

یکی رویدادهای هنداژمون  نشستی است با عنوان پسین سبز شیراز که به ابتکار مهربانو ترانه هوشیار بنا نهاده شد و آغازی شد بر آنچه باور داریم می تواند مسئولیت ما را در راه آبادانی طبیعت پاسخ گو باشد.